descriptionopenvuplus 3.0 repository.
last changeTue, 20 Oct 2020 06:39:29 +0000 (15:39 +0900)
shortlog
10 days ago smlee[chromium] fix UA master mirror/master
2020-09-18 hschangSupport duo4kse.
2020-08-14 hschang[BluetoothSetup] add bluetooth plugin supporting python3.
2020-08-12 hschang[linux-vuplus-vuzero] apply linux_dvb_adapter.patch
2020-08-12 hschang[usbtunerhelper] fix line breask issue.
2020-07-08 hschang[usbtunerhelper] add patch for usbtuners which take...
2020-07-08 hschang[hmp-usb-dvb-t2-c] use V160430 for uno4kse, duo4k.
2020-07-03 hschangAdd hmp-usb-dvb-t2-c driver.
2019-12-18 schonupdate driver(duo4k)
2019-11-25 schonupdate driver(duo4k)
2019-10-14 schonupdate driver(duo4k)
2019-10-02 hschang[linux-vuplus-zero] support new LNB chip.
2019-10-01 hschangAdd rtl8192eu rtl8812au rtl8814au Wifi drivers.
2019-09-30 hschang[aio-grab] support new LNB chip.
2019-09-30 hschangDriver update(zero)
2019-08-08 hschang[enigma2-plugin-extensions-addstreamurl] build fix.
...
heads
10 days ago master