[openwebif] update SRCREV (d84307958746e6a597b43defe5bd1cb78fd745c8).
[vuplus_openvuplus] / .gitmodules
2012-12-26 kosMerge branch 'master' into obi
2012-12-12 Chang.H.SMerge remote-tracking branch 'origin/master' into obi
2012-12-11 Chang.H.SMerge branch 'master' into obi
2012-12-10 Chang.H.SMerge branches 'master' and 'obi' into obi
2012-12-10 Chang.H.Sfix submodules, obi/current.
2012-11-30 Chang.H.Sfix submodules
2012-11-23 Chang.H.Sinit