vuplus_openvuplus_3.0
2017-03-30 smlee[directfb] increased PR.
2017-03-27 hschangSupport VUPLUS BLE RCU.
2017-03-24 hschang[gstreamer1.0-plugin-subsink] fix SRC_URI.
2017-03-24 smleeMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2017-03-24 oskwonupdate chromiumos to support bt-rcu.
2017-03-24 smlee[webkit-hbbtv] update hbbtv.
2017-03-23 hschang[linux-vuplus] enable usb serial device drivers for...
2017-02-24 smlee[webkit-hbbtv] update hbbtv.
2017-02-23 hschang[dvbapp] increase PR.
2017-02-23 hschang[vuplus-blindscan-utils] update arm/mipsel dvb-t2 blind...
2017-02-20 schonupdate drivers(uno4k, ultimo4k)
2017-02-18 schonupdate driver(ultimo4k, uno4k)
2017-02-17 schonupdate driver(uno4k, ultimo4k)
2017-02-10 oskwonupdate initrd (solo4k/uno4k/ultimo4k)
2017-02-06 oskwonfixes crash error.
2017-02-01 oskwonupdate dvbapp.
2017-01-23 schonupdate driver(solo4k)
2017-01-16 oskwonupdate initrd for solo4k/uno4k/ultimo4k.
2017-01-12 schonupdate drivers(solo4k, uno4k, ultimo4k)
2017-01-05 smleeUpdate libvugles2
2016-12-28 schonupdate drivers(duo2, solo2, solose, zero)
2016-12-23 schonupdate drivers(solo4k, uno4k, ultimo4k)
2016-12-16 hschang[vuplus-blindscan-utils] use bz2 compression format.
2016-12-15 schonupdate drivers(solo4k, uno4k, ultimo4k)
2016-12-14 smlee[dvbapp] increase PR
2016-12-12 smlee[dvbapp] increase PR
2016-12-12 smleeUpdate libvugles2
2016-12-09 hschang[dvbapp] increase PR
2016-12-08 oskwonblindscan utils updated.
2016-12-08 oskwonblindscan utils updated.
2016-12-07 hschangUse default skin VU_HD_1080P for solo4k
2016-12-06 smleeMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2016-12-06 smleeUpdate libvugles2(uno4k, ultimo4k)
2016-12-06 oskwon[kodi] fix crash bug.
2016-12-06 schonupdate drvier(ultimo4k)
2016-12-02 hschang[dvbapp] increase PR
2016-12-02 schonupdate drivers(uno4k, ultimo4k)
2016-11-30 schonupdate drivers(solo4k, uno4k, ulitmo4k)
2016-11-30 smlee[directfb] Fix using old version
2016-11-30 schonupdate drivers(solose, duo2, solo2)
2016-11-29 schonupdate drivers(uno4k, ultimo4k)
2016-11-28 hschang[bluetoothsetup] fix scan & audio streaming
2016-11-25 schonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2016-11-25 schonupdate drivers(uno4k, ultimo4k)
2016-11-25 smlee[dvbapp] increase PR
2016-11-24 hschang[vuplus-blindscan-utils] update 4.2
2016-11-24 hschang[vuplus-blindscan-utils] fix fetch error.
2016-11-24 hschangSupport Uno4k/Ultimo4k
2016-11-22 smlee[dvbapp] increase PR
2016-11-21 smlee[dvbapp] increase PR
2016-11-21 hschang[dvbapp] increase PR.
2016-11-21 oskwon[youtubetv] fix hang-up issue.
2016-11-15 smlee[dvbapp] increase PR
2016-11-15 schonupdate driver(solo4k)
2016-10-20 schonupdate driver(solo4k)
2016-08-08 schonupdate driver(solo4k)
2016-07-15 hschang[dvbapp] increase PR
2016-06-02 schonupdate driver(solo4k)
2016-05-26 hschang[dvbapp] fix LCD skin for solo4k.
2016-05-23 hschang[dvbapp] increase PR.
2016-05-16 smleeupdate libvugles2 and directfb
2016-05-16 oskwonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2016-05-16 hschang[dvbapp] Support fast channel change.
2016-05-16 oskwonupdate chromiumos and youtubetv.
2016-05-16 schonremove vmalloc_revert patch
2016-05-16 schonupdate driver(solo4k)
2016-04-28 hschang[RemoteStreamConvert] fix error : eServiceReference...
2016-04-26 smlee[dvbapp] increase PR.
2016-04-19 smlee[dvbapp] increase PR.
2016-04-12 hschang[dvbapp] Add "Solo4K Misc. Control"
2016-04-12 schonupdate driver(solo4k)
2016-04-05 oskwonfix youtubetv/chromium bug.
2016-04-04 oskwonsupport kodi.
2016-03-04 hschang[dvbapp] increase PR.
2016-02-29 smlee[vuplus-bootlogo] update initrd for solo4k
2016-02-26 smlee[vuplus-bootlogo] update initrd for solo4k
2016-02-26 smlee[dvbapp] increase PR.
2016-01-27 smlee[webkit-hbbtv] update hbbtv.
2016-01-27 smlee[minidlna] update 1.1.4
2016-01-19 oskwonupdate driver(solo4k)
2016-01-19 schonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2016-01-18 oskwonSupport ChromiumOS and YoutubeTV on VuSolo4k.
2015-12-23 hschang[dvbapp] increase PR.
2015-12-22 smlee[opera-hbbtv] update hbbtv
2015-12-16 schonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2015-12-15 oskwontranstreamproxy updated.
2015-12-15 schonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2015-12-14 hschang[gstreamer1.0-plugin-dvbmediasink] apply patch files.
2015-12-13 smlee[opera-hbbtv] update hbbtv
2015-12-08 hschang[dvbapp] increase PR.
2015-12-08 smlee[opera-hbbtv] update hbbtv
2015-12-03 hschang[usbtunerhelper] fix pump_proc exit issue.
2015-12-03 hschang[python-2.7.9] fix 'SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED'
2015-12-02 hschang[gstreamer1.0-plugin-dvbmediasink] update srcrev.
2015-12-02 schonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2015-12-02 hschangRemove FastZapSupport plugin.
2015-12-02 schonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2015-12-02 schonupdate proxy driver(solo4k)
2015-12-02 schonupdate proxy driver(solo4k)
2015-12-02 hschang[dvbapp] increase PR.
next