Add model soloSE & update kernel and drivers.
[vuplus_openvuplus_3.0] / meta-openvuplus / recipes-vuplus / aio-grab / aio-grab.bb
2014-07-17 hschangAdd model soloSE & update kernel and drivers.
2013-01-18 hschangMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2013-01-17 kosMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2013-01-17 kosMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2013-01-14 kosfixed aio-grab log.
2013-01-04 Chang.H.SMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2013-01-04 kosupdate packages.
2012-12-11 kosMerge branch 'master' of 192.168.102.71/openvuplus
2012-12-06 Chang.H.Sfix aio-grab.