[BluetoothSetup] updated for 4k models
[vuplus_openvuplus_3.0] / meta-bsp / recipes-vuplus / vuplus-wifi-util /
2021-04-28 hschangupdate vuplus-wifi-util (duo4k, duo4kse, ultimo4k)
2021-02-22 hschangFix SRC_URI from archive.vuplus.com to code.vuplus.com
2020-12-28 hschang[vuplus-wifi-util] fix SSID issue.
2020-09-18 hschangSupport duo4kse.
2018-11-26 hschang[vuplus-wifi-util] Add missing udev rule for duo4k.
2018-11-23 hschang[vuplus-wifi-util] fix wifi issue for ultimo4k.
2018-11-13 hschangSupport duo4k.
2016-11-24 hschangSupport Uno4k/Ultimo4k