[BluetoothSetup] updated for 4k models
[vuplus_openvuplus_3.0] / meta-bsp / recipes-vuplus / vuplus-bootlogo /
2021-02-22 hschangFix SRC_URI from archive.vuplus.com to code.vuplus.com
2020-09-18 hschangSupport duo4kse.
2018-12-10 hschang[vuplus-bootlogo] update bootlogo files to m2v format.
2018-11-13 hschangSupport duo4k.
2017-11-27 hschangSupport zero4k.
2017-11-07 schonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2017-11-03 hschangSupport Uno4kSE
2017-02-10 oskwonupdate initrd (solo4k/uno4k/ultimo4k)
2017-01-16 oskwonupdate initrd for solo4k/uno4k/ultimo4k.
2016-11-24 hschangSupport Uno4k/Ultimo4k
2016-02-29 smlee[vuplus-bootlogo] update initrd for solo4k
2016-02-26 smlee[vuplus-bootlogo] update initrd for solo4k
2015-10-19 hschangSolo4K Support.
2015-05-13 hschangMerge remote-tracking branch 'build_test/vuplus-3.0...
2015-05-13 hschangRemove WARNING messages, "The license listed CLOSED...
2015-05-11 hschangMerge branch 'vuplus-3.0-next' into vuplus-3.0
2015-04-10 hschangFix meta-bsp structure.