Fix SRC_URI for github
[vuplus_openvuplus_3.0] / meta-bsp / recipes-graphics / libvugles /
2021-02-22 hschangFix SRC_URI from archive.vuplus.com to code.vuplus.com
2020-09-18 hschangSupport duo4kse.
2018-11-13 hschangSupport duo4k.
2018-02-13 smlee[libvugles2] updated
2017-11-27 hschangSupport zero4k.
2017-11-15 oskwonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2017-11-14 smlee[libvugles2] Updated.
2017-11-07 schonMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2017-11-03 hschangSupport Uno4kSE
2017-09-05 smlee[libvugles2] fix md5sum/sha256
2017-09-05 smlee[libvugles2] Updated.
2017-06-30 smlee[libvugles2] Updated.
2017-01-05 smleeUpdate libvugles2
2016-12-12 smleeUpdate libvugles2
2016-12-06 smleeMerge branch 'master' of code.vuplus.com:/opt/repositor...
2016-12-06 smleeUpdate libvugles2(uno4k, ultimo4k)
2016-11-24 hschangSupport Uno4k/Ultimo4k
2016-05-16 smleeupdate libvugles2 and directfb
2015-10-19 hschangSolo4K Support.