[gstreamer1.0-plugin-dvbmediasink] apply patch files.
[vuplus_openvuplus_3.0] / meta-openvuplus / recipes-multimedia / gstreamer / gstreamer1.0-plugin-dvbmediasink / audiosink_mpeg4_aac_header.patch
1 commit 73a48e31bdd977d8aa51f06388d6122dec5b8d2c
2 Author: hschang <chang@dev3>
3 Date:   Thu Dec 10 14:29:53 2015 +0900
4
5     [gstdvbaudiosink] fix creation of ADTS header for AAC audio.
6     
7     fix according to:
8     https://github.com/christophecvr/gstreamer1.0-plugin-multibox-dvbmediasink/commit/0534a00ffd1341c29938547f9a1ed4d00d1c4e05
9     http://cgit.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-bad/commit/?id=72c5c70b90c79efcf013e0e414809931815be797
10
11 diff --git a/gstdvbaudiosink.c b/gstdvbaudiosink.c
12 index f003020..20439cf 100644
13 --- a/gstdvbaudiosink.c
14 +++ b/gstdvbaudiosink.c
15 @@ -479,8 +479,8 @@ static gboolean gst_dvbaudiosink_set_caps(GstBaseSink *basesink, GstCaps *caps)
16                                                 guint8 h[2];
17                                                 gst_buffer_extract(gst_value_get_buffer(codec_data), 0, h, sizeof(h));
18  #endif
19 -                                               guint8 obj_type =((h[0] & 0xC) >> 2) + 1;
20 -                                               guint8 rate_idx =((h[0] & 0x3) << 1) |((h[1] & 0x80) >> 7);
21 +                                               guint8 obj_type =h[0] >> 3;
22 +                                               guint8 rate_idx =((h[0] & 0x7) << 1) |((h[1] & 0x80) >> 7);
23                                                 guint8 channels =(h[1] & 0x78) >> 3;
24                                                 GST_INFO_OBJECT(self, "have codec data -> obj_type = %d, rate_idx = %d, channels = %d\n",
25                                                         obj_type, rate_idx, channels);
26 @@ -492,7 +492,7 @@ static gboolean gst_dvbaudiosink_set_caps(GstBaseSink *basesink, GstCaps *caps)
27                                                 if (mpegversion == 2)
28                                                         self->aac_adts_header[1] |= 8;
29                                                 /* Object type over first 2 bits */
30 -                                               self->aac_adts_header[2] = obj_type << 6;
31 +                                               self->aac_adts_header[2] = (obj_type - 1) << 6;
32                                                 /* rate index over next 4 bits */
33                                                 self->aac_adts_header[2] |= rate_idx << 2;
34                                                 /* channels over last 2 bits */